header
Aktualności
Nowy numer Wiadomości z Zielonki PDF Drukuj Email

 

 
Wiadomości z Zielonki numer 2/2017 PDF Drukuj Email

Więcej…
 
Absolutorium dla burmistrza przeszło tylko jednym głosem PDF Drukuj Email

 

W trakcie sesji 29 czerwca 2017 roku Zielonka radni rozliczyli Burmistrza Miasta z wykonania budżetu

za 2016 rok i podjęli decyzję w sprawie  absolutorium dla burmistrza. W głosowaniu nad absolutorium

ośmiu radnych było „za” (Tomczuk, Włodarczyk, Szczurowski, Grodzki, Bardowski, Bąk, Krysiński, Szklarski),

a siedmiu wstrzymało się od głosu (Stefaniszyn, Wołujewicz, Wiśniewska, Barbarski, Ochocińska,

Moczarski, Urbanowicz)

Burmistrz działa dalej, jednakże wynik głosowania daje Burmistrzowi z pewnością jednoznaczny sygnał

o negatywnych aspektach jego dotychczasowego działania.

 

W czerwcu br. w opinii Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium dla Burmistrza,
na obecnych czterech radnych, trzech głosowało za, ja - wstrzymałem się.

Przekazałem w imieniu Inicjatywy Dla Zielonki pytania odnośnie realizacji niektórych pozycji w budżecie

do Skarbnika Miasta. Uzyskane odpowiedzi na zadane pytania nie usunęły naszych zastrzeżeń 

do realizowanej polityki finansowej w 2016 roku.

 

Od paru lat wydatki na inwestycje praktycznie są poniżej poziomu rozwojowego. Inwestycja w przedszkolu

opóźniła się prawie o rok, była droższa, co niestety moim zdaniem, świadczy  o nieprawidłowościach w

nadzorze ze strony miasta.Brak wykonania dochodów majątkowych, niekorzystnej dla miasta współpracy

z PKP PLK, nieefektywny nadzór nad spółkami miejskimi, miało negatywny wpływ na ostateczny poziom

realizacji budżetu i głosowanie.

   

Dzięki naciskom radnych w tegorocznym budżecie zostały przewidziane wydatki inwestycyjne w kwocie

ok. 7,4 mln zł, które przeznaczono m.in. na: budowę części ulic Osowskiej i Wojska Polskiego, Moniuszki,

projektowanie połączenia ul. Inżynierskiej z ul. Słowackiego; projekty dróg gminnych, parking.

Doszły inwestycje współfinansowane ze środków UE - w sieć ścieżek rowerowych powstających na terenie

Marek, Ząbek, Zielonki, Kobyłki. W bieżącym roku rozpoczęto budowę ulic: Ossowskiej, Wojska Polskiego

i Moniuszki. Ubiegłe trzy lata, to moim zdaniem, okres przestoju i degradacji miejskiej infrastruktury drogowej.

 

Mieszkańcy liczą, że Burmistrz dopilnuje remontów wszystkich ulic i chodników, które zostały zdewastowane

przez inwestorów prowadzących prace w naszym mieście i okolicy i zostaną przywrócone do co najmniej

pierwotnego stanu. Przydałyby się kompleksowe remonty nawierzchni (wymiana nakładki asfaltowej,

remonty w technologii frezu asfaltowego itp.). Radni z Inicjatywy Dla Zielonki wielokrotnie wnioskowali

o pilną poprawę oświetlenia przejść dla pieszych.

 

Myślę, że w roku wyborczym 2018 Burmistrz pokaże realne możliwości w wydatkowaniu środków finansowych

na infrastrukturę drogową, aby pozyskać wyborców, co oczywiście byłoby korzystne dla mieszkańców.

Jeśli tak będzie, to nasunie się pytanie - dlaczego w trakcie swojej kadencji nie dostrzegł tych potrzeb

mieszkańców swojego miasta?

Radny Stefan Stefaniszyn

Inicjatywa Dla Zielonki

 

Uwagi, jakie zgłosiliśmy do wykonania budżetu za rok 2016 i do sprawozdania z działalności

burmistrza:

1.    Ogromne rozbieżności między planem pierwotnym i realizacją na koniec roku. 

2.    Nieskuteczne ściąganie należności wymagalnych od dłużników, które nie zmniejszają się

do lat ubiegłych i wynoszą ponad 5 mln złotych. Za te 5 mln można bardzo wiele zrobić dla miasta. 

3.    Niewystarczająca realizacja dochodów majątkowych zaplanowanych w budżecie.

Np. plan pierwotny 1, 3 mln zł - po korektach w ciągu roku zrealizowano plan w wysokości 0,5 mln zł.

4.    Wykonanie ścieżek rowerowych w stosunku do planu z początku roku wyniosło zaledwie

kilkanaście procent. Tak jest przynajmniej od 2 lat.

5.    Inwestycja w przedszkolu przy ul. Staszica opóźniła się o prawie rok i była o wiele droższa

- co świadczy o niewystarczającym nadzorze władz nad nią. 

6.    Brak dopilnowania i partnerskiej współpracy z PKP PLK SA - na poziomie planowania i realizacji

inwestycji kolejowych.

7.    Brak wystarczającego nadzoru nad spółkami miejskimi - opieszałość w likwidacji PGK i niewystarczające

dbanie o porządek w mieście. Dopuszczenie do nieuzasadnionej inwestycji w budynek garażowo-socjalny

w PWIK w Zielonce Sp. z o.o., co nadmiernie obciąża budżet spółki i będzie miało odzwierciedlenie

w cenach za wodę i ścieki.

Dorota Bienias

Inicjatywa Dla Zielonki

 
Wiadukt na drodze DW 634 na ukończeniu PDF Drukuj Email

Zgodnie z informacjami, jakie uzyskałem od Dyrektora kontraktu z ramienia Przedsiębiorstwa Usług

Technicznych INTERCOR Sp. z o.o. z Zawiercia – Pana Tomasza Dubińskiego, zakończenie prac przy

budowie wiaduktu drogowego w ulicy Stefana Wyszyńskiego przewidziane jest do 15 lipca tego roku.

Po tej dacie przez tydzień, dwa będą przeprowadzane odbiory. Tak więc mamy nadzieję, że z końcem

lipca wiaduktem pojadą samochody. W sierpniu, po przełożeniu ruchu na wiadukt, będą prowadzone

prace na wydzielonej części dla ruchu rowerowo – pieszego. W ciągu obecnej drogi powstanie ścieżka

rowerowa 3-metrowej szerokości. Zakończenie wszystkich prac przewidziane jest z końcem sierpnia.

                                                                                        Władysław Smoszyński

 
Sprostowanie do artykułu zawierającego nieprawdziwe informaji opublikowanego w Faktach WWL PDF Drukuj Email

Pan Mariusz Pazio, 

Redaktor Naczelny gazety "Fakty WWL"

Szanowny Panie Redaktorze Naczelny,

Działając w imieniu własnym, na podstawie art. 31 pkt 1 i art. 32 Prawo prasowe z dnia

26 stycznia 1984 roku, w związku z opublikowaniem w dniu 18 maja 2017 roku

w Faktach WWL, a także na portalu http://www.fakty-wwl.plartykułu nie wiadomo

czyjego autorstwa, pod tytułem:”PGK w Zielonce do likwidacji”, zawierającego

nieprawdziwe i nieścisłe informacje, wnosimy o sprostowanie artykułu poprzez

nieodpłatną publikację treści poniżej odpowiedzi.

Gabriela Wiśniewska

Dorota Bienias

 

Treść odpowiedzi:

Autor artykułu ”PGK w Zielonce do likwidacji”, który nie miał odwagi podpisać się

pod nim, przedstawiłjednostronne stanowisko Burmistrza Miasta Zielonka

Grzegorza Dudzika i podał kilka nieprawdziwych informacji. Nie zasięgnął też

opinii drugiej strony - radnych, choćby dla zachowania rzetelności dziennikarskiej.

Rada Miasta uchwałą z dnia 25 sierpnia 2016 r. wyraziła wolę rozwiązania Przedsiębiorstwa

Gospodarki Komunalnej w Zielonce Sp. z o.o. Szeroko uzasadniła swoje stanowisko.

Po ośmiu miesiącach oczekiwania na realizacje uchwały, 27 kwietnia b.r. przyjęła

stanowisko dotyczące jej wykonania. Wskazała na opieszałość Burmistrza w realizacji

uchwały i wnioskowała o niezwłoczne przedstawienie Radzie i opinii publicznej

harmonogramu likwidacji spółki i powołania w zamian jednostki budżetowej.

Obydwa te wydarzenia należy traktować łącznie i ich powinien dotyczyć artykuł.

Autor artykułu napisał, że projekt stanowiska wpłynął do Rady Miasta nocą.

Informacja jest nieprawdziwa, ponieważ projekt złożono do Rady popołudniu,

tuż po zakończeniu pracy urzędu, w dniu poprzedzającym posiedzenie.

Pan Burmistrz i zainteresowane osoby miały cały następny dzień na zapoznanie się

z jego treścią, ponieważ posiedzenia Rady odbywają się o godzinie 18.00.  

Autor pisze, że jest to nowa praktyka, przy procedowaniu uchwał przez Radę Miasta.

Ta informacja także jest nieprawdziwa, ponieważ niemal co miesiąc władze miasta

w trakcie sesji rady, przy uchwalaniu jej porządku wnoszą do procedowania projekty

uchwał lub autopoprawki, nie omówione na komisjach. Mimo to Rada zgadza się,

aby takie projektu rozpatrywać.

Autor artykułu pisze, że proces przygotowania do likwidacji trwa nieprzerwanie od

momentu przyjęcia uchwały ws. rozwiązania spółki. Co z tego, że proces przygotowania

trwa, jeśli nie ma dotychczas jego konkretnych efektów - uchwały Burmistrza

– jako Zgromadzenia Wspólników i rozpoczęcia likwidacji. Nie powołano likwidatora

i nie ustalono zasad funkcjonowania zakładu budżetowego. Przez osiem miesięcy urząd

był w stanie opracować jedynie mało przydatną i stronniczą analizę prawną oraz projekt

uchwały Rady Miasta dotyczący kwestii, które nie leżą w jej kompetencjach.

Wspomniana analiza nie zawiera najważniejszych w sprawie elementów:

właśnie harmonogramu likwidacji, konsekwencji prawnych i wyliczeń finansowych

wynikających z każdej czynności z harmonogramu, projektów uchwał organów spółki.

Radnym nie przedstawiono dotąd harmonogramu likwidacji - o czym pisze Pan Burmistrz.

Grzegorz Dudzik stwierdził, że „Były trudności ze znalezieniem właściwego podmiotu,

bo żądaliśmy w postępowaniu minimalnego chociaż doświadczenia w likwidacjach

spółek komunalnych, a okazało się, że kancelarii mających taką wiedzę brak”. 

Nie jest dziwne, że nie znalazł się podmiot, który podjąłby się przeprowadzenia

de facto prawie rocznego procesu likwidacyjnego – w tym wyręczanie Zgromadzenia

Wspólników i likwidatora – ponieważ tak określono zakres zadań podmiotu w zapytaniu

– za wynagrodzenie 20 000 złotych netto. Na tyle Burmistrz oszacował koszty usług

firmy zewnętrznej.

Pan Burmistrz wyraża stanowisko, że „procesów likwidacji miejskich spółek w skali

kraju praktycznie nie było. Trend jest zdecydowanie odwrotny”. Odpowiadamy,

że przypadki likwidacji były: np. Miejskiego Zakładu Oczyszczania w Gostyniu sp. z o.o.

Wystarczy w Internecie wpisać hasło „likwidacja spółki komunalnej” i na portalach

samorządowych można uzyskać szeroka informację o tym problemie i podmiotach

wyspecjalizowanych. Poza tym proces likwidacji miejskiej spółki z o.o. nie  różni się

od procesu likwidacji jakiejkolwiek innej spółki z .o.o., a tego typu procesów przeprowadza się

codziennie dziesiątki w Polsce.

Radni nie patrzą też na trendy – tylko na sytuację i potrzeby naszego siedemnastotysięcznego

miasta, w którym są dzisiaj dwie spółki komunalne. Radni wielokrotnie wskazali korzyści

z przekształcenia – w tym pół miliona złotych rocznie oszczędności, także na podatku VAT.

Dodatkowo inne opinie radnych na temat funkcjonowania spółki są zbieżne z wynikami

badania Najwyższej Izby Kontroli z 2015[1] -
20 spółek komunalnych i 28 samorządów. W podsumowaniu badania kontrolerzy stwierdzili,

że realizacja zadań publicznych za pośrednictwem tworzonych przez samorządy

spółek nie była efektywna, natomiast bardzo wzrastały koszty ogólnego zarządu i związane

z tym koszty administracyjne. NIK wskazała, że spółki miały obniżoną skuteczność realizacji

zadań samorządu. Do podobnych wniosków doszli Radni z Zielonki, po analizie pracy

spółki miejskiej.

Nie mają też uzasadnienia słowa Pana Burmistrza Dudzika: „(…)dyskusję – spółka czy

jednostka – podniesiono w Zielonce do rangi walki o niepodległość, tak jak nie mielibyśmy

poważniejszych rzeczy do przyspieszonego omawiania”. Tutaj też autor artykułu mija się

z prawdą. Dyskusja o zasadności funkcjonowania spółki odbyła się ale w ubiegłym roku,

gdy radni podejmowali decyzje o jej rozwiązaniu. W uchwale kwietniowej radni wyrazili

swoje stanowisko widząc jedynie pozorowane działania Burmistrza, który zamiast

wykonywać decyzję organu uchwałodawczego, broni niczym niepodległości kosztownych

stanowisk Prezesa spółki, Rady Nadzorczej i administracji.  A czystość miasta, za które

odpowiada spółka jest bardzo ważna dla radnych i mieszkańców.  Właśnie brak należytej

dbałości o porządek i wizerunek miasta był głównym powodem decyzji o jej rozwiązaniu.

W tej sferze funkcjonowania miasta nic się nie zmieniło i to było też powodem podjęcia

uchwały nakazującej burmistrzowi przyspieszenie działań.

 

Gabriela Wiśniewska - radna Miasta Zielonka, przedstawicielka Klubu Mieszkańcy

liczącego 5 radnych,

Dorota Bienias - przedstawicielka Inicjatywy Dla Zielonki, w której skład wchodzi 3 radnych.

 [1]REALIZACJA ZADAŃ PUBLICZNYCH PRZEZ SPÓŁKI TWORZONE PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU

TERYTORIALNEGO, źródło:  https://www.nik.gov.pl/plik/id,10139,vp,12457.pdf

 

 

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 108